Nowenny

Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II

Nowenna – dzień 1, 20 kwietnia, Dary Boże

Boże, odwieczna Trójco, Ty wyryłeś w nas pamięć o każdym dobru, jakie otrzymaliśmy; rozum, by Cię poznawać; wolę, by kochać Cię ponad wszystko oraz by kochać bliźniego, ponieważ jest przede wszystkim kochany przez Ciebie.
Ty, który stworzyłeś nas na Swój obraz, abyśmy wzrastali w upodabnianiu się do Ciebie, spraw, byśmy stawali się coraz bliżsi piękna Twojego planu miłości, jaki dla nas wymyśliłeś.

Ojcze nasz…

Św. Katarzyno, która w zachwycie kontemplowałaś nieskończoną miłość Boga do człowieka, naucz nas patrzenia na każdą osobę oczami Boga Ojca, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Nowenna – dzień 2, 21 kwietnia, Komunia z Bogiem

Boże, odwieczna Trójco, który nas stworzyłeś, byśmy żyli w komunii z Tobą. Tylko żyjąc w relacji z Tobą i z braćmi możemy realizować w pełni naszą ludzką naturę. Uwolnij nas od pokusy zamykania się w sobie i pomóż nam poznawać Ciebie, Boże, oraz nas samych w Tobie, tak jak Ty nas znasz i pragniesz. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz

Św. Katarzyno, na początku swojej drogi duchowej nauczyłaś się poznawać samą siebie w blasku światła Bożego, i na tym budowałaś swoje szczęście i dynamikę swojego życia. Naucz nas nie poddawać się, widząc własne słabości, i nie popadać w pychę, dostrzegając zdolności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna – dzień 3, 22 kwietnia, Współpraca z Bogiem

Boże, nasz Stwórco i Ojcze, Ty nas ukształtowałeś, abyśmy współpracowali z Tobą w tworzeniu piękniejszego świata. Dałeś nam różne zdolności, byśmy mogli cieszyć się jednością braterską. Uwolnij nas od smutku egoizmu i samowystarczalności, i spraw, byśmy doświadczali radości obdarowania i otrzymania pomocy.

Ojcze nasz.

Św. Katarzyno, która z pokorą i poczuciem odpowiedzialności działałaś na rzecz Kościoła i społeczeństwa swojej epoki, naucz nas hojnie współpracować na rzecz dobra wspólnego bez antagonizmów i wzajemnych oskarżeń. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna – dzień 4, 23 kwietnia, Wcielenie

Boże, odwieczna Trójco, Ty posłałeś swojego Syna, by dzielił z nami ziemskie warunki przyjąwszy nieodwracalnie naszą ludzką naturę: spraw, byśmy poprzez Słowo i sakramenty mogli doświadczyć Jego aktywnej obecności w Kościele.

Ojcze nasz.

Św. Katarzyno, która kochałaś Kościół i ogromnie pragnęłaś jego reformy, by mógł być dla wszystkich drogą do zbawienia: również i my, współcześni chrześcijanie wyrażamy to pragnienie, byśmy byli wolni od bezowocnej krytyki, a zamiast niej starali się wzajemnie pobudzać do aktywnej współpracy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna – dzień 5, 24 kwietnia, Służba ludziom

Boże, odwieczna Trójco, Twój Syn, który stał się człowiekiem, oddał się na służbę, by wypełnić Twój plan miłości i poprzez to stał się sługą każdego z nas, zranionego przez grzech. Naucz nas wykorzystywać nasze zdolności i zobowiązania, małe i duże, nie jako instrumenty władzy, ale jako konkretne możliwości służenia i pomocy drugiemu człowiekowi.

Ojcze nasz.

Św. Katarzyno, ty żyłaś w pokornej prostocie rzeczywistością Kościoła i społeczeństwa swojej epoki, bez zbędnych konformizmów, ale również bez silenia się na bycie oryginalną, starając się jedynie po bratersku brać na siebie ciężary osób w trudnych sytuacjach. Pomóż nam w spokoju ducha nosić ciężary samych siebie i drugiego człowieka, przemierzając z ufną radością drogę życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Nowenna – dzień 6, 25 kwietnia, Krzyż

ZBoże, odwieczna Trójco, Ty chciałeś pojednać ze sobą człowieka poprzez Krzyż Twojego Syna: spraw, byśmy widzieli w nim znak Twojej miłości i by sprawił, żeby zniknęły wszelkie konflikty i podziały między ludźmi powstałe w imię religii.

Ojcze nasz.

Św. Katarzyno, ty całkowicie oddałaś się głoszeniu „wielkiej radości” miłości Boga do człowieka, pomóż nam przezwyciężać pesymizm i otwierać się na działanie Ewangelii również poprzez nasz sposób patrzenia i oceniania wydarzeń dnia codziennego. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna – dzień 7, 26 kwietnia, Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn nauczył nas rozmawiać z Tobą. Pragnął, by stawała się Twoja wola, tak w niebie, jak i na ziemi, również wtedy, gdy nie jest nam łatwo pogodzić naszą wolę z Twoją: spraw, byśmy doświadczali prawdy i radości bycia Twoimi dziećmi, ufając, że nas znasz i chcesz tylko naszego dobra.

Ojcze nasz.

Św. Katarzyno, naucz nas czynnie poszukiwać wypełniania woli Bożej, byśmy byli wyzwoleni od naszych przyziemnych interesów i byli otwarci na głos Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna – dzień 8, 27 kwietnia, Matka Boża

Boże, odwieczna Trójco, Ty znalazłeś w Maryi otwartą księgę, w której mogłeś zapisać swój plan Zbawienia. Wlej w każde nowe pokolenie siłę i wolność, niezbędne do bycia zaczynem odnowy społeczeństwa i Kościoła. Spraw, by instytucje były zdolne do przyjęcia z ufnością potencjału, jaki młodzi ludzie mają w sobie.

Ojcze nasz.

Św. Katarzyno, naucz rodziców i nauczycieli wspierać młodych w poszukiwaniu sensu życia i spraw, by poprzez przykład swojego życia umieli motywować ich do odważnego i zaangażowanego podążania drogą do Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego
Amen.

Nowenna – dzień 9, 28 kwietnia, Duch Święty

Duchu Święty, przyjdź do mojego serca
i swoją mocą przyciągnij je do siebie
i udziel mi miłości wraz z bojaźnią.
Ochroń mnie, Jezu, przed jakąkolwiek złą myślą
ogrzej mnie swą najświętszą miłością.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie,
wspomóż mnie w każdym moim działaniu.
(św. Katarzyna, modlitwa XXV)

Ojcze nasz.

Św. Katarzyno, która wiedziałaś jak podążać za wolą Bożą i swoim pragnieniem zbawienia świata, naucz nas piękna poważnej i stałej miłości wspartej mocą Ducha Świętego oraz dbałością o małe gesty miłości każdego dnia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

https://sienenka.blogspot.com

 

Udostępnij