Pozostałe

Modlitwy na Wigilię Bożego Narodzenia

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

Prowadzący: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc,
kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia,
zajaśniała blaskiem Twej światłości.
Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia.
Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi,
wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę.
Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia.
W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan
mieszkających w Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej.
Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk o przyszłość.
Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami różnych religii.
Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą.
Ulecz z nienawiści serca żydów, muzułmanów i chrześcijan.
Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy.

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz…, Zdrowaś MaryjoChwała Ojcu… i Wieczny odpoczynek… Amen.

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej

Prowadzący: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Amen.

Modlitwa bożonarodzeniowa

Uczyń nas, Panie, godnymi,
by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła,
porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki,
unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię.
Błogosław Twój Kościół, któryś utworzył od dawna,
by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą życie.
Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom i doktorom.
Błogosław Twoim sługom,
którzy oczekują wszystkiego od Twego miłosierdzia,
błogosław również duszom wszystkich chrześcijan,
chorym, tym, którzy są dręczeni przez złego,
i wszystkim, którzy prosili, by się za nich modlić.
Zmiłuj się, według Twej łaskawej natury,
ratuj nas i zachowuj,
byśmy byli godni dóbr przyszłych,
które nie będą miały końca.

Modlitwa bożonarodzeniowa 2

Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,
a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,
w stajence betlejemskiej narodzony.
upadam na twarz przed Tobą
i wraz z Najświętszą Matką Twoją
i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.
Z czcią też całuję ubogi żłóbek,
który był pierwszym tronem miłości Twojej.
Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,
oddaję Ci serce moje i całego siebie.
Daj mi niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki
czystość i wiarę św. Józefa
pokorę i prostotę pastuszków
i racz duchowo narodzić się w moim sercu;
niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką!
Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować,
żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,
bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen.

Źródło: https://stacja7.pl

Udostępnij